Equip i Consell

El model de compromís voluntari i l’essència com a moviment de joves fa de l’escoltisme i el guiatge una proposta amb experiència educativa acumulada i contrastada, alhora que també ens fa ser un moviment amb contínua renovació, actualització i iniciativa.

El Consell d’Agrupament proposa la distribució de les responsabilitats o tasques excepcionals entre els membres. Ha de complir i fer complir acords, vetllar per a que els càrrecs assoleixin els objectius marcats als plans de treball i que es realitzin les tasques corresponents. El Cap d’Agrupament o un altre membre del Consell d’Agrupament, pot ser el representant de la Comissió Tècnica (òrgan d’àmbit tècnic) davant el consell, com a nexe d’unió.